Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

Welsh children’s books competition! Win book bundles and Huw Aaron’s artwork

« Back

To celebrate the announcement of the 2021 Welsh language £1 book, Ha Ha Cnec by Huw Aaron, the Books Council has organised a special competition to find 150 characters from Welsh children’s books and television programmes which Huw has hidden in a busy poster.

The ‘Ble yn y byd, Boc?’ (‘Where in the world, Boc’) competition is open to schools and individuals of all ages, and there are some great prizes to be won.

The winner of the schools’ category will receive a bundle of books worth £150, with a second prize of a bundle of books worth £75.

The top prize in the individual category will be an original piece of Huw Aaron’s artwork and a bundle of books worth £50, with a second prize of a bundle of books worth £25.

Huw Aaron said: “I am delighted to be part of the celebrations for World Book Day 2021. For the competition, I’ve drawn a picture of a very special party where all the guests are characters from Welsh children’s books or television programmes – some new, some from my childhood, and some which are very old by now! There are 150 to find – but you may need the help of mum and dad (and maybe Mam-gu or Taid!). Pob lwc!”

You can enter the competition by going to www.mellten.com before the closing date of 31 January 2021. The winners will be announced on World Book Day 4 March 2021.

Copies of Ha Ha Cnec (Llyfrau Broga) will be available to buy for £1 from 25 February 2021 or exchanged for the £1 National Book Token given to each child to mark World Book Day.

Mae cystadleuaeth ‘Ble yn y byd, Boc?’ ar agor i ysgolion ac i unigolion o bob oedran, ac mae gwobrau gwych i’w hennill.

Bydd enillydd categori’r ysgolion yn derbyn pentwr o lyfrau gwerth £150, gyda phentwr o lyfrau gwerth £75 yn ail wobr.

Y brif wobr yn y categori unigol fydd darn gwreiddiol o waith celf gan Huw Aaron a phentwr o lyfrau gwerth £50, gyda phentwr o lyfrau gwerth £25 yn ail wobr.

Dywedodd Huw Aaron: “Dwi wrth fy modd yn cael bod yn rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2021. Ar gyfer y gystadleuaeth, dwi wedi arlunio llun o barti arbennig iawn lle mae’r

gwesteion i gyd yn gymeriadau o lyfrau plant neu raglenni teledu Cymru – rhai newydd, rhai o’m mhlentyndod, a rhai sy’n hen iawn erbyn hyn! Mae ’na 150 i’w henwi – ond mae’n bosib bydd angen help mam a dad (ac efallai Mamgu neu Taid!) i adnabod nhw i gyd. Pob lwc!” Gallwch gystadlu drwy fynd i wefan www.mellten.com cyn y dyddiad cau ar 31 Ionawr 2021. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi ar Ddiwrnod y Llyfr, 4 Mawrth 2021.

0 25 Chwefror 2021 ymlaen bydd modd prynu copi o Ha Ha Cnec (Llyfrau Broga) am £1 neu ddefnyddio’r tocyn llyfr £1 a roddir i bob plentyn gan National Book Tokens i nodi Diwrnod y Llyfr ar 4 Mawrth 2021.

#WorldBookDay
World Book Day is a charity funded by publishers and booksellers in the UK and Ireland.