Terms and Conditions « Back

World Book Day £1/€1.50 book tokens will be valid from Thursday 15 February – Sunday 31 March 2024.

The £1/€1.50 tokens and £1/€1.50 books give all children the chance to choose and own a book – for free. Find out more information about all of the brand new £1/€1.50 books available in 2024 here.

World Book Day, in partnership with schools and others, distributes the £1/€1.50 World Book Day book tokens to children and young people.

In exchange for the £1/€1.50 token, children can receive a World Book Day £1/€1.50 book for free, or get £1 off a full price title (€1.50 off in Ireland) any full price book or audiobook (as long as the book or audiobook costs at least £2.99 or €3.99 in Ireland) in participating booksellers only, subject to stock availability.

Children can use their £1/€1.50 token at a range of shops including Asda, Blackwell’s, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco, Waterstones, WHSmith, The Works and hundreds of independent booksellers. Find your nearest bookseller at worldbookday.com/participating-retailers

The World Book Day books are a gift to children from booksellers and publishers.

The World Book Day books are also available in other formats. For braille contact RNIB (Tel: 0303 123 999). For audio contact RNIB and Calibre Audio (01296 432 339). For large print contact Guide Dogs (Tel: 0118 9838275). For audio, digital braille and other EPub formats in ROI contact Vision Ireland (01 8642266).

You can see more information in our Frequently Asked Questions.

Terms and Conditions

 • World Book Day £1/€1.50 book tokens can ONLY be used in participating bookshops
 • ONE TOKEN can be used PER TRANSACTION.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be exchanged for cash or any other merchandise, nor used for school purchases or the settlement of school accounts.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be used in conjunction with any other offer, or for the purchase of standard book tokens, and is not exchangeable for cash (although it has a value of £0.01).
 • Token is for use of under-18s only.
 • Offer valid 15 February – 31 March 2024 inclusive.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be redeemed online.
 • The offer only applies to titles in stock.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be photocopied. World Book Day shall not be liable in any way to any recipient of the World Book Day book tokens or any other party for any representation, implied warranty, condition or other term causing any loss, damage or costs whatsoever.
 • The World Book Day book token cannot be used for the purchase of any charity books where all the proceeds of sale are returned to the charity concerned.
 • World Book Day Ltd is a registered charity number 1079257 (England and Wales) and registered company number 03783095 (UK).

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Beidh dearbháin £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar bailí ó Dhéardaoin an 15 Feabhra go dtí Dé Domhnaigh an 31 Márta 2024.

Tugann na dearbháin £1/€1.50 agus leabhair £1/€1.50 an deis do gach páiste a leabhar féin a roghnú – saor in aisce. Faigh amach tuilleadh faoi na leabhair £1 úrnua go léir atá ar fáil in 2024 anseo.

Dáileann Lá Domhanda na Leabhar, i gcomhpháirt le scoileanna agus dreamanna eile, na dearbháin £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar ar pháistí agus daoine óga.

In éiric an dearbháin £1 is féidir le páistí leabhar £1 Lá Domhanda na Leabhar a fháil saor in aisce, nó lacáiste £1 (nó lacáiste €1.50 sa limistéar euro in Éirinn) a fháil ar leabhar nó ar chlosleabhar ar bith ar phraghas iomlán (a fhad is go gcosnaíonn an leabhar nó an closleabhar £2.99 nó €3.99 sa limistéar euro in Éirinn) a fhad is a mhaireann stoic.

Is féidir le páistí a ndearbhán £1/€1.50 a úsáid i siopaí éagsúla, lena n-áirítear Asda, Blackwell’s, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco, Waterstones, WHSmith, The Works agus na céadta díoltóirí neamhspleácha leabhar. Aimsigh an díoltóir leabhar is gaire duit ag worldbookday.com/participating-retailers

Is bronntanais do pháistí iad leabhair Lá Domhanda na Leabhar ó dhíoltóirí leabhar agus foilsitheoirí.

Tá leabhair Lá Domhanda na Leabhar ar fáil i bhformáidí eile freisin. Maidir le braille agus closleabhair déan teagmháil le RNIB (Teil: 0303 123 999). Maidir le cló mór déan teagmháil le Guide Dogs (Teil: 0118 9838275).

Is féidir leat tuilleadh eolais a fheiceáil ag Ceisteanna Coitianta.

Téarmaí agus Coinníollacha

 • Ní féidir dearbháin leabhar £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar a úsáid ACH AMHÁIN i siopaí leabhar atá páirteach.
 • Is féidir DEARBHÁN AMHÁIN a úsáid i nGACH IDIRBHEART.
 • Ní féidir dearbhán Leabhar £1/€1.50 a bhabhtáil ar airgead tirim ná ar aon earraí eile, agus ní féidir é a úsáid le haghaidh leabhair a fháil do scoileanna ná cuntais scoile a shocrú.
 • Ní féidir dearbhán leabhar £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar a úsáid i gcomhar le haon tairiscint eile, nó chun gnáthdhearbháin leabhar a cheannach, agus ní féidir é a bhabhtáil ar airgead tirim (cé go bhfuil luach £0.01 air).
 • Tá dearbháin le húsáid ag daoine faoi 18 amháin.
 • Tá an tairiscint bailí ón 15 Feabhra go dtí an 31 Márta 2024.
 • Ní féidir dearbhán leabhar £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar a fhuascailt ar líne.
 • Ní bhaineann an tairiscint ach le teidil atá i stoc.
 • Ní féidir dearbhán leabhar £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar a fhótachóipeáil. Ní bheidh Lá Domhanda na Leabhar faoi dhliteanas ar bhealach ar bith i leith aon duine a gheobhaidh dearbháin Lá Domhanda na Leabhar nó aon pháirtí eile as aon uiríoll, baránta intuigthe, coinníoll nó aon téarma eile a mbeidh de thoradh air aon chaillteanas, damáiste nó costais ar chor ar bith.
 • Ní féidir dearbhán leabhar Lá Domhanda na Leabhar a úsáid chun aon leabhair charthanachta a cheannach sa chás go gcuirtear fáltais díolacháin ar ais go dtí an carthanas atá i gceist.
 • Is carthanas cláraithe é Lá Domhanda na Leabhar, uimhir 1079257, arna bhunú ag foilsitheoirí agus díoltóirí leabhar sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn.

Telerau ac Amodau Tocyn £1 Diwrnod y Llyfr

Bydd tocynnau llyfr Diwrnod y Llyfr gwerth £1 yn ddilys o ddydd Iau 15 Chwefror tan ddydd Sul 31 Mawrth 2024.

Mae’r tocynnau £1 a’r llyfrau £1 yn rhoi’r cyfle i bob plentyn ddewis a bod yn berchen ar lyfr – am ddim. Darganfyddwch fwy o wybodaeth am yr holl lyfrau newydd sbon gwerth £1 sydd ar gael yn 2024 yma.

Mae Diwrnod y Llyfr, mewn partneriaeth ag ysgolion ac eraill, yn dosbarthu tocynnau llyfr Diwrnod y Llyfr gwerth £1 i blant a phobl ifanc.

Gall plant gyfnewid y tocyn £1 a derbyn llyfr £1 Diwrnod y Llyfr am ddim, neu gellir gael £1 oddi ar deitl pris llawn neu lyfr sain (cyhyd â’r llyfr neu’r llyfr sain yn costio o leiaf £2.99) tra bod stociau’n para.

Gall plant ddefnyddio eu tocyn £1 mewn amrywiaeth o siopau gan gynnwys Asda, Blackwells, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco, Waterstones a WHSmith a channoedd o lyfrwerthwyr annibynnol. Dewch o hyd i’ch llyfrwerthwr agosaf yn booksaremybag.com neu gwales.com

Anrheg i blant gan lyfrwerthwyr a chyhoeddwyr yw llyfrau Diwrnod y Llyfr.

Mae llyfrau Diwrnod y Llyfr ar gael mewn fformatau eraill hefyd. Ar gyfer braille a sain cysylltwch â RNIB (Ffôn: 0303 123 999). Am brint bras cysylltwch â Cŵn Tywys (Ffôn: 0118 9838275).

Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Cwestiynau Cyffredin. (Saesneg yn unig)

Telerau ac Amodau

 • DIM OND mewn siopau llyfrau sy’n cymryd rhan y gellir defnyddio tocynnau llyfr £1 Diwrnod y Llyfr
 • Gellir defnyddio UN TOCYN I UN GWERTHIANT.
 • Ni ellir cyfnewid tocyn llyfr £1 Diwrnod y Llyfr am arian parod nac unrhyw nwyddau eraill, na’i ddefnyddio ar gyfer pryniannau ysgol neu setlo cyfrifon ysgol.
 • Ni ellir defnyddio tocyn llyfr £1 Diwrnod y Llyfr ar y cyd ag unrhyw gynnig arall, nac i brynu tocynnau llyfr arferol, ac ni ellir ei gyfnewid am arian parod (er bod ganddo werth o £0.01).
 • Tocyn ar gyfer defnydd rhai dan 18 yn unig.
 • Cynnig yn ddilys 15 Chwefror – 31 Mawrth 2024 yn gynwysedig.
 • Ni ellir defnyddio tocyn llyfr £1 Diwrnod y Llyfr ar-lein.
 • Mae’r cynnig yn berthnasol i deitlau mewn stoc yn unig.
 • Ni ellir llungopïo tocyn llyfr £1 Diwrnod y Llyfr. Ni fydd Diwrnod y Llyfr yn atebol mewn unrhyw fodd i unrhyw un sy’n derbyn tocynnau llyfr Diwrnod y Llyfr nac unrhyw barti arall am unrhyw gynrychiolaeth, gwarant ymhlyg, amod neu derm arall sy’n achosi unrhyw golled, difrod neu gostau o gwbl.
 • Ni all tocyn llyfr Diwrnod y Llyfr gael ei ddefnyddio i brynu unrhyw lyfrau elusen os yw’r holl elw o’r gwerthiant yn cael ei ddychwelyd i’r elusen dan sylw.
 • Mae World Book Day Ltd yn elusen gofrestredig rhif 1079257, a ariennir gan gyhoeddwyr a llyfrwerthwyr yn y DU ac Iwerddon.